CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS.

LỜI GIỚI THIỆU:

Đề tài nầy suốt nhiều thế kỷ đã là một bãi chiến trường mà con người đã chiến đấu, đầu ốc khoa học của thế kỷ XX đã nỗ lực giải quyết cuộc tranh luận nầy. Ngày nay, dường như cả hai dòng tư tưởng cùng tồn tại: một số chấp nhận phép lạ còn một số không thừa nhận.

Các khoa học gia tư khước phép lạ vì họ không thể hiểu cũng không thể chứng minh phép lạ được.

Người tín đồ Tin lành chấp nhận phép lạ vì họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Chữ phép lạ được dùng cách dễ dãi ngày hôm nay. Một số người thoát chết trong một tai nạn xe hơi liền nhấn mạnh: “đó thật là một phép lạ.” Thật ra, đó chính là một hành động quan phòng Thiên thượng — đó là sự bảo vệ của các Thiên sứ canh giữ chúng ta. Vào trường hợp khác, khi chúng ta tình cờ gặp một người yêu mến dưới một hoàn cảnh thật bất ngờ, chúng ta nói đó thật là một phép lạ. Thật ra, đó là sự quan phòng của Chúa để dẫn dắt ta.

Vậy, chúng ta hãy bắt đầu với một định nghĩa có thể chấp nhận được về phép lạ.

I. ĐỊNH NGHĨA CHỮ PHÉP LẠ.

Định nghĩa đơn giản của phép lạ là sự để qua một bên luật thiên nhiên bằng một luật siêu nhiên. Luật siêu nhiên là luật của Đức Chúa Trời vốn cao hơn luật thiên nhiên của quả đất.

Chẳng hạn, một trái táo rơi ngược lên trời thay vì rơi xuống đất—đó là một phép lạ. Đó sẽ là quyền năng của Đức thánh linh chế ngự và thay đổi luật trong lực và luật vạn vật hấp dẫn.

Sau đây là một định nghĩa kinh điển hơn: “Phép lạ là sự ảnh hưởng trong thiên nhiên, không do các hoạt động được thừa nhận trong thiên nhiên hay do hành động của con người, nhưng chứng tỏ một quyền lực cao siêu và nhằm làm một dấu chứng” (Lindsoll và Woodbridge). Trong Công vụ 4:16,22 cả quốc hội Do-thái và Đức thánh linh gọi sự chữa lành trong Công vụ 3:1-11 là một phép lạ. Bình thường một người 40 tuổi mà không hề đi được sẽ không thể đứng dậy, bước đi, nhảy nhót như một người mạnh mẽ được. Cho nên người què ở cửa hẹp đứng dậy đi được là một phép lạ.

II. SỰ ĐỘC NHẤT VÔ SONG CỦA PHÉP LẠ CHÚA JÊSUS.

Các phép lạ của Chúa Jêsus được thi thố đề chứng minh “Thần tánh” của Ngài và gây uy tín cho các sứ điệp của Ngài. Giăng 2:11 đây là phép lạ thứ nhất Chúa làm tại Ca-na xứ Ga-li-lê, bày tỏ sự vinh hiển Ngài và các môn đồ tin Ngài. Các tiên tri (Môi-se, A-rôn, Ê-li, Phi-e-rơ và Phao-lô) thực hiện các phép lạ được Chúa ủy nhiệm cho họ để hoàn thành công tác, nhưng Chúa Jêsus thực hiện các phép lạ bằng quyền năng riêng của Ngài, để bày tỏ Thần tánh của Chúa. Nói chung, trong các sách tin lành có ghi chép lại từ 35-40 phép lạ mà Chúa Jêsus đã thi hành với mọi hình thức bởi vì: Mọi quyền phép đều giao cho Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 28:18).

Trong khi bị cám dỗ Chúa Jêsus (Lu-ca 4:3,4) đã từ chối làm phép lạ theo đề nghị của Ma quỷ sau khi Ngài kiêng ăn 40 ngày.

III. LÃNH VỰC PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS.

A. Trên thiên nhiên:

Ma-thi-ơ 8:26,27 Chúa Jêsus khiến biển yên lặng.

B. Trên Ma quỷ:

Chúa Jêsus đuổi quỷ ra khỏi người bị quỷ ám. Mác 5:12,13; Ma-thi-ơ 8:28-32; 9:32-33; 15:22-28; 17:14-18; Mác 1:23-27.

C. Trên bệnh tật:

– Bại liệt Ma-thi-ơ 8:13; 9:6; Giăng 5:9.

– Teo tay Ma-thi-ơ 12:13.

– Lưng còng Lu-ca 3:12.

– Mất huyết Ma-thi-ơ 9:22.

– Phù thũng Lu-ca 14:2.

– Sốt rét Ma-thi-ơ 8:15.

– Câm không nói Ma-thi-ơ 9:33.

– Mù mắt Giăng 9:1-38.

– Điếc tai Ma-thi-ơ 11:5.

– Phung các loại Ma-thi-ơ 8:3; Lu-ca 17:19.

D. Trên sự chết:

– Ngài kêu La-xa-rơ từ kẻ chết Giăng 11:43-44.

– Ngài kêu con gái Giai-ru Ma-thi-ơ 19:18-26.

– Ngài kêu con trai bà góa Na-in Lu-ca 7:12-15.

E. Các lãnh vực khác:

– Chúa hóa nước thành rượu Giăng 2:1-11.

– Nuôi năm ngàn người ăn Giăng 6:1-14.

– Bước trên nước biển Giăng 6:15-21.

– Nuôi 4. 000 người ăn Ma-thi-ơ 15:32-39.

– Khiến cây vả khô Ma-thi-ơ 21:18-22.

– Tìm đồng bạc trong miệng cá Ma-thi-ơ 17:27.

– Phép lạ đánh cá Lu-ca 5:1-11; Giăng 21:6.

F. Phép lạ lớn nhất:

Là sự phục sinh của chính Chúa Jêsus sau ba ngày nằm trong phần mộ. (Cô-rinh-tô 5;4; Rô-ma 1:4).

IV. SỰ ĐÁNG TIN CỦA PHÉP LẠ CHÚA JÊSUS.

Các phép lạ của Chúa Jêsus được ghi chép cẩn thận, rõ ràng trong Kinh Thánh không thể lẫn lộn được. Những phép lạ nầy có tính cách công khai, trước mặt nhiều nhân chứng “Tai nghe mắt thấy.” Các phép lạ về chữa lành bệnh tật không hề bị các bác sĩ và khoa học gia phủ nhận. Không một ai có khả năng tái diễn các phép lạ đó y như Chúa. Các phép lạ của Chúa là độc nhất vô nhị. Chúa Jêsus không bao giờ làm phép lạ vì các mục đích không trong sạch hoặc không xứng đáng, các động cơ của ngài đều tốt lành. Các phép lạ của Chúa Jêsus có hiệu quả tức thì, sự chữa lành xảy ra lập tức và lạ lùng.

Chúa Jêsus chứng minh cho Giăng Báp-tít biết Ngài là Đấng Christ khi chỉ cho ông thấy các phép lạ Ngài làm Ma-thi-ơ 11:3-6. Cố gắng giải thích các phép lạ là xúc phạm quyền năng và sự chính trực của Đấng Christ. Các phép lạ là thật và chúng ta vui vẻ xác nhận đức tin chúng ta trong lời Đức Chúa Trời.

V. CÁC SỰ CHỐNG ĐỐI PHÉP LẠ CHÚA JÊSUS.

1. Một số người nói rằng nhân cách Chúa Jêsus quá mạnh mẽ đến nỗi Ngài có ảnh hưởng lớn, có thể chữa vài bệnh thần kinh bấy ổn.

2. Một số gợi ý giải thích các phép lạ cách buồn cười do lòng vô tín. Chẳng hạn họ cho rằng biển cạn và Chúa thực sự đi trên cát, khi cậu đưa bánh và cá cho Chúa thì mọi người mới lấy bánh và cá mình đem theo chia cho người khác, hoạc người chết chưa chết hẳn.

3. Thuyết duy vật từ chối lực siêu nhiên mà chỉ chấp nhận lực lượng vật chất nên từ chối phép lạ.

4. Thuyết phiếm thần chỉ thừa nhận luật tự nhiên và cho rằng không có phép lạ.

5. Thuyết bất khả tri từ chối phép lạ vì họ từ chối nguồn phép lạ là Đức Chúa Trời.

6. Các nhà Tự nhiên học nói rằng tính chất không thay đổi của thiên nhiên loại trừ phép lạ.

7. Những nhà lạc quan (hay lý tưởng) cho rằng mọi sự tốt lành và phép lạ không cần thiết.

8. Những người khác chối bỏ phép lạ chỉ vì “không đủ bằng chứng.”

Đối với chúng ta, sự đáng tin của Đức Chúa Trời là rõ ràng, chúng ta tin lời Chúa và không thắc mắc gì.

VI. GIÁ TRỊ PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS.

Đối với chúng ta, các phép lạ chứng tỏ Jêsus là Chúa cứu thế. Chúa Jêsus chứng tỏ thân vị và thần tánh Chúa bằng các phép lạ Ngài làm, các phép lạ là bằng chứng của quyền lực siêu nhiên II Cô-rinh-tô 2:9 (quyền lực của Antichrist đến từ Sa-tan).

Chúa Jêsus tiếp nhận quyền lực siêu nhiên từ đâu và từ ai? chắc chắn là từ Đức Chúa Trời.

Các phép lạ không cứu rỗi ai (Giăng 12:37), nhưng phép lạ có thể dẫn một người đến đức tin. Ma-thi-ơ 8:27 các phép lạ chắc chắn tăng cường đức tin cho người vốn có đức tin.

Riêng cá nhân tôi, tôi vui mừng vì Chúa Jêsus đã làm phép lạ, điều nầy đánh đổ mọi nghi ngờ vô tín trong tôi và dạy tôi tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài không sợ hãi. Đấng đã khởi sự làm việc cứu rỗi tôi sẽ làm cho trọn Phi-líp 1:???

VII. CÁC PHÉP LẠ CÓ THỂ XẢY RA HÔM NAY.

Trong cựu ước, các phép lạ đã làm ra bởi các người như Môi-se, Ê-li, Ê-li-sê… Trong các sách Tin lành, Chúa Jêsus đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Sau khi Chúa thăng thiên, các phép lạ làm ra bởi các sứ đồ như Phi-e-rơ, Phao-lô… Nếu các phép lạ được làm ra trong quyền năng Đức Chúa Trời thì chắc chắn có phép lạ vì Chúa của chúng ta không hề thay đổi Hê-bơ-rơ 13:8. Các phép lạ có thể xảy ra Hôm nay. Tuy vậy,

KẾT LUẬN:

Chúng ta hãy tôn vinh Đức Chúa Trời bằng việc chấp nhận các phép lạ đúng y như Kinh thánh đã chép. Chúng ta đừng xúc phạm Chúa với sự khờ dại và vô tín do sự hữu hạn của chúng ta. Tốt hơn, chúng ta nên bắt chước người nữ da đen kia khi bà nói: “Tôi tin rằng con cá nuốt ông Giô-na vì Kinh Thánh chép như thế, Nếu Kinh Thánh chép là ông Giô-na nuốt con cá thì tôi cũng tin như vậy.”

Câu hỏi:

1. Tại sao các khoa học gia chối bỏ phép lạ?

2. Cái mà ta thường gọi là phép lạ có đúng thực là phép lạ không?

3. Phép lạ là gì?

4. Các phép lạ của Chúa Jêsus độc đáo theo 3 cách nào?

5. Liệt kê 7 loại phép lạ Chúa Jêsus đã làm.

6. Kể 8 bệnh tật mà Chúa Jêsus đã chữa lành.

7. Tại sao chúng ta phải tin các phép lạ của Chúa Jêsus?

8. Một số người chối bỏ phép lạ căn cứ trên cơ sở nào?

9. Liệt kê 3 giá trị phép lạ Chúa.

10. Ngày nay phép lạ có thể xảy ra không?

oooOoooOoooOoooOooo

Nguồn: https://vietchristian.com/bhkt/reader.asp?pid=,src=/bhkt/thanhoc.txt,name=Bai,enc=2,nl=1,id=16,max=0