Sự vĩ đại của vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng.