Con Nguyện Theo Ngài || Nhạc :Vicente Điểm ,Lời : Sóng Tình | Thanh Hoài