Nhà thờ đá Phát Diệm gần 130 tuổi độc bậc nhất Việt Nam

nhà thờ đá phát diệm