Người Mỹ khôn tôn kính chính phủ, mà tôn kính Chúa Trời