Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng thuyết phục về câu chuyện “ Mô-sê chia biển”