10 LÍ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN VÀO BUỔI SÁNG

1 : bạn sẽ gặp Thiên Chúa , Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp ma quỷ !

2: bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống !

3: bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta

4: bạn nghe được tin lành từ Trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất!

5: bạn đầu phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người !

6 : bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người !

7: bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác mình !

8: bạn gọi đến Danh Giê su trước khi bạn gọi đến các danh nhỏ khác !

9 : bạn nhìn thấy Thiên Chúa , Chúa Giê-su ,Mẹ Maria ,các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người trong cuộc sống !

10: bạn dọn dẹp trái tim bạn trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa bạn !