Thảo kính với cha mẹ, nói dễ khó làm – LM. Giuse Phạm Quốc Văn