12 Lời Hứa Thánh Tâm Chúa Giêsu

1. Ta sẽ ban mọi ơn cần cho đời họ.

2. Ta sẽ ban sự bằng yên cho gia đình họ.

3. Ta sẽ yên ủi họ trong lúc đau khổ.

4. Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, nhất là trong giờ sắp lâm chung mạng một.

5. Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm.

6. Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một nguồn tình yêu vô tận.

7. Những linh hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.

8. Ta sẽ chúc phúc lành cho gia đình nào tôn thờ Trái Tim Ta.

9. Những linh hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt sắng.

10. Ta sẽ ban cho các vị Linh Mục được những ơn riêng, để cảm hóa lòng người cứng cỏi.

11. Ta sẽ bất diệt ghi vào Trái Tim Ta tên những người cổ động, tuyên truyền việc đạo đức tôn thờ Thánh Tâm Ta.

12. (Lời hứa đại thể). Vì lòng thương xót vô biên và vì tình ái tuất vô hạn Trái Tim Ta, Ta hứa sẽ ban cho những ai chịu lễ chín ngày thứ Sáu đầu tháng liên tiếp, ơn thống hối trong giờ lâm chung và không phải chết khi linh hồn đang mất ơn nghĩa thánh, khi chưa được chịu các phép bí tích cần thiết.

Link nguồn: https://giesu.net/12-loi-hua-thanh-tam-chua-giesu/