Thiên Chúa cấm tạc vẽ ảnh tượng, sao người Công giáo lại thờ kính.